نام مقطع رشته / گرایش سال ورود سال فراغت
عبدالهی سمیه کارشناسی ارشد علوم زمین 1387 1390
نقی پور عوض کارشناسی ارشد ریاضی 1377 1379
خدایی آرش کارشناسی ارشد علوم زیستی 1390 1393
یوسف نژاد حسام کارشناسی ارشد علوم زیستی 1393 1396
شکوری رضا کارشناسی ارشد فیزیک 1392 1395
حیدری رقیه کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 1393 1396
یزدان پور علی اکبر کارشناسی ارشد ریاضی 1383 1386
خادمی میترا کارشناسی ارشد علوم زیستی 1392 1394
رياحی سامانی ندا کارشناسی ارشد فیزیک 1392 1395
فرجادیان فاطمه کارشناسی ارشد شیمی 1382 1384
قاسم پور منصور کارشناسی ارشد شیمی 1391 1394
فضلی حسین دکترا فیزیک 1379 1384
رستمی حامد کارشناسی ارشد علوم زیستی 1390 1393