نام مقطع رشته / گرایش سال ورود سال فراغت
زارع نهندی رشید دکترا ریاضی 1378 1387
محمدلو کریم کارشناسی ارشد ریاضی 1390 1392
هاشمی مرتضی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 1397 1400
شیرازی محمود کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 1388 1390
ح زهرا کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 1391 1395
یگانه محمد دکترا فیزیک 1389 1395
صفانیا عمید کارشناسی ارشد ریاضی 1394 1396
خوئینی فریده کارشناسی ارشد ریاضی 1389 1390
فراهانی حامد کارشناسی ارشد ریاضی 1383 1385
سلیمانی پریسا دکترا فیزیک 1395 1399
پوررضا کیوان کارشناسی ارشد شیمی 1389 1391
نورالهی هومن کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات 1391 1396
قاسمی طاهره کارشناسی ارشد شیمی 1385 1387